Handel z Unią Europejską6
Całkowity wolomen handlu między UE i RWPZ wyniósł w 2013 r. 152 mld Euro (znaczacy wzrost z 100,6 mld Euro z roku 2010). Kraje Rady Współpracy Zatoki Perskiej stanowią 4,2% całkowitego handlu UE i są znaczącym rynkiem eksportowym UE, obecnie piątym co do wielkości na świecie.
UE była największym partnerem handlowym RWPZ w 2012 r. pokrywajac 12,8% zapotrzebowania całkowitego handlu UE. Udział w handlu z UE Japonii wyniósł 12,7%, Indii 11,5% a Chin 11,3%.
Handel pomiędzy UE i RWPZ wzrastał srednio o 5,8% od 2008r. do 2013 r., spadł o 25% w 2009 i ponownie wzrastał w 2010 do poziomu z roku 2008. Od 2010 stale wzrastał (+51% w 3 lata).
W 2013 UE eksportowała do krajów Zatoki głownie artykuły przemysłowe (78%, z czego 44,6% to maszyny i sprzęt transportowy i 11% artykuły chemiczne) oraz rolnictwo i surowce (8,7%). Import UE z krajow Zatoki składał się głównie z paliw i produktów wydobywczych (78,2%), oraz produktów chemicznych (10,1%). Źródło: Komisja Europejska (http://ec.europa.eu/)

Polska – ZEA
Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), to stosunkowo młode (istnieje od 1971 r.) państwo arabskie na Bliskim Wschodzie, położone nad Zatoką Perską i Omańską, składające się z siedmiu emiratów: Abu Zabi, Dubaj, Szardża, Adżman, Umm al-Kajwajn, Ras al-Chajma i Fudżajra. Graniczy z Arabią Saudyjską i Omanem. Największe miasta: Dubaj – ok. 1,9 mln mieszkańców, Abu Zabi (stolica państwa) – 980 tys., Szarża – 850 tys. (CIA, The World Factbook). Największe grupy narodowościowe: Hindusi, Pakistańczycy, Bengalczycy, Filipińczycy, Egipcjanie, Sudańczycy, Palestyńczycy, Irańczycy. Największą zachodnią grupą narodowościową są Brytyjczycy. Rdzenni Emiratczycy stanowią ok. 18%-20% ludności kraju, a ludność arabska liczy ogółem  –  ok. 40%. Językiem oficjalnym jest arabski, lecz w praktyce językiem powszechnie używanym jest język angielski. W użyciu są również języki poszczególnych grup etnicznych (malayalam, hindi, urdu, farsi, tagalog i inne)1.

Gospodarcze umowy dwustronne:

Polska i ZEA zawarły cztery umowy dwustronne o charakterze gospodarczym. Są to:
– Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania;
– Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji;
– Umowa o współpracy w komunikacji lotniczej.
– Umowa o współpracy gospodarczej.
Umowy te stanowią ważną podstawę rozwoju handlu i inwestycji między obydwoma krajami. W dniu 7 lutego 2013 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy dwustronnej między Komisją Nadzoru Finansowego a jej emirackim odpowiednikiem Securities & Commodities Authority. W dniu 11 grudnia 2013 roku w Abu Zabi podpisany został Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 roku oraz Protokół sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 roku2.

Handel zagraniczny
Zjednoczone Emiraty Arabskie są obecnie (dane za 2013 rok) największym partnerem handlowym Polski w rejonie RWPZ. Obroty handlowe między obu krajami doszły do poziomu 865,7 mln USD za 2013 roku. Dzieje się tak dzięki bardzo dynamicznie rozwijającemu się eksportowi z Polski (752,5 mln USD), przy lekkim ożywieniu po stronie wolumenu importu z ZEA 112,9 mln USD. Eksport do ZEA stanowi 51,77% ogółu dostaw na obszar krajów RWP – a dodatnie saldo wymiany handlowej z tymi krajem stanowi 54,35% dodatniego salda obrotów Polski z krajami RWPZ1.

Obroty handlowe ZEA-Polska w 2013 i 2014 r.w zestawieniu z innymi państwami RWPZ

2014 r. [USD] 2013 r. [USD] Dynamika [%] Udział [%]
Nazwa Eksport Import Obroty Saldo Eksport Import Obroty Saldo Eksport 14 r. Import 14 r. Obroty
14 r.
Eksport
14 r.
Eksport
13 r.
Import
14 r.
Import
13 r.
Obroty
14 r.
Obroty
13 r.
Arabia
Saudyjska
694
689436
607
49957
755
439393
663
939479
506
770581
101
239804
607
770581
405
290973
137 60 124 34,1 34.9 19,5 34,7 32,2 34,8
Bahrajn 278
58637
555
65548
834
24185
-277
06911
124
94148
437
01524
561
95672
-312
07376
223 127 148 1,4 0,9 17,8 15 3,6 3,2
Katar 535
20242
164
22841
699
43083
370
97401
305
58539
187
28520
492
87059
118
30019
175 88 142 2,6 2,1 5,3 6,4 3 2,8
Kuwejt 687
86211
335
8378
721
44589
654
27833
555
15769
372
3058
592
38827
517
92711
124 90 122 3,4 3,8 1,1 1,3 3,1 3,4
Oman 648
15968
128
67252
776
83220
519
48716
962
21724
107
99448
106
021172
844
22276
68 199 73 3,2 6,6 4,1 3,7 3,3 6,1
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie
112
7810063
162
548843
129
0358906
965
261220
752
262214
113
235295
865
497509
639
026919
150 144 149 55,4 51,8 52,2 38,9 54,9 49,6
Razem 203
748
0557
311
512
819
234
899
3376
172
596
7738
145
258
3171
291
427
649
174
401
0820
116
115
5522
100 100 100 100 100 100

Źródło: Insigos. 

Polski eksport przez ostatnie lata stale rośnie: w roku 2013 wzrósł o 66% w stosunku do tego samego okresu w roku 2012, natomiast w roku 2014 wzrósł o kolejne 67%. Eksport o wartości 1,12 mld USD i import szacowany na 162,5 mln USD przyczyniły się do największego dodatniego salda polskiego handlu z krajami tego obszaru, które wyniosło 965,2 mln USD.
Polska importuje z Emiratów głównie aluminium hutnicze (63,6% importu ogółem). Drugą większą grupę towarową stanowią tworzywa sztuczne (14,9%), a kolejną  –  urządzenia mechaniczne, elektryczne, optyczne  – 13,6%. Inne istotne grupy towarowe to materiały i wyroby włókiennicze oraz wyroby z kamienia, gipsu i cementu (7,9%).

Import z ZEA do PL

7

Pierwszą pozycję w polskim eksporcie do ZEA zajmuje grupa urządzeń mechanicznych, elektrycznych i narzędzi (41,5%). Następnie – metale nieszlachetne i wyroby z nich (głównie stal i żeliwo) – 18,8%. Towary spożywcze i używki (tytoń); – 14,7% eksportu przypadło na gotowe – 6,9% eksportu przypadło na szeroko rozumiane wyroby chemiczne, a na kolejnych pozycjach znalazły się: – wyroby różne – 6,5%; – pojazdy, statki, jacht – 3,4%; – materiały i wyroby włókiennicze – 2,9%. Inne istotne grupy towarowe to produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, produkty mineralne, tworzywa sztuczne i wyroby z nich, drewno i wyroby z niego (w tym meble), wyroby z kamienia, cementu, azbestu oraz przyrządy i aparatura optyczna, pomiarowa, medyczna. Listę większych pozycji eksportowych zamykają metale i kamienie szlachetne oraz sztuczna biżuteria – 0,75%.

W wytwarzaniu produktu globalnego brutto dominuje przemysł naftowo-gazowy (29,2%), po którym następują: usługi (prywatne i publiczne – 13,8%, przemysł przetwórczy (15%), handel ((9%), gastronomia i hotelarstwo (1,8%), budownictwo (10,7%), sektor  obrotu nieruchomościami (8,2%), transport i łączność (7,1%), rolnictwo (1,7%), sektor produkcji energii (1,6%) i usługi komunalne (1,9%).
Eksport ropy naftowej skierowany jest głównie do Japonii, Korei Południowej, ChRL i innych państw Azji Wschodniej. Główny przedmiot nie-węglowodorowego eksportu ZEA to aluminium hutnicze, którego Emiraty są czołowym eksporterem na świecie. Drugą ważną pozycją w tej grupie jest złoto, będące czołową pozycją reeksportu: przez Dubaj przechodzi 10% światowych obrotów tym metalem. Główni odbiorcy emirackiego eksportu to Japonia (24%), Korea Południowa (9%), Tajlandia (5%), Indie (4,8%) i Iran.
Import pochodzi głównie z Chin (13%), Indii (10%), USA (8,7%), Japonii (6,1%), Niemiec (ok. 6%), oraz Wielkiej Brytanii (5,3%), Włoch (4,6%) i Turcji1.